Algemene voorwaarden Rozenrood NatuurActiviteiten

Artikel 1 – Algemeen
1. De opdrachtnemer Rozenrood Natuur Activiteiten, verder te noemen RNA.
2. De klant/ opdrachtgever, de persoon of het bedrijf die een opdracht verstrekt aan RNA.
3. De algemene voorwaarden of andere voorwaarden van klanten/ opdrachtgevers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. De algemene voorwaarden van RNA zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, gewijzigde overeenkomsten, aanvullende opdrachten, cursussen en/of coaching trajecten die worden aangegaan tussen RNA en de opdrachtgever/ klant.
5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – De offerte
1. De door RNA gedane offerte is geldig tot 14 dagen na dagtekening van de offerte.
2. De tarieven van RNA zijn vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB.
3. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk te reageren om de overeenkomst tot stand te laten komen.
4. Kennelijke fouten of vergissingen in de offerte, mail en overeenkomst binden RNA niet.
5. De offerte heeft geen werking op toekomstige offertes en overeenkomsten.

Artikel 3 – Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst
1. RNA voert de samenwerkingsovereenkomst naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de klant uit. Op een professionele wijze en met een houding die in alle redelijkheid hierbij mag worden verwacht.
2. RNA kan voor een goede uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst voor de (hulp)vraag naar een professionele derde verwijzen. De klant wordt de bij RNA gemaakte kosten tot aan verwijzing in rekening gebracht.
3. De algemene voorwaarden van RNA zijn niet van toepassing op derden.
4. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RNA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de natuuractiviteit, tijdig aan RNA worden verstrekt. Indien de klant voor de uitvoering van de natuuractiviteit benodigde gegevens niet tijdig aan RNA verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de natuuractiviteit op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan de klant in rekening te brengen.
5. Wijziging van de opdracht kan gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn of andere kosten met zich meebrengen. De opdrachtgever/ klant aanvaardt de mogelijkheid dat de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn hierdoor wijzigen.
6. RNA mag een verzoek tot wijziging van de opdracht weigeren indien de kwaliteit, omvang of tijdsduur gevolgen hebben voor de werkzaamheden.
7. Wegens onvoorziene omstandigheden kan RNA verzoeken de datum van de uitvoering van de activiteit te verplaatsen naar een ander tijdstip. De klant/ opdrachtgever wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
1. RNA is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit door de klant onjuiste, onvolledige of niet tijdige verstrekte gegevens.
2. RNA is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door haar handelen of dat van haar vervanger, tenzij deze is ontstaan door opzet of grove schuld van RNA dan wel haar vervanger. In dit geval is RNA slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van €2000,00.

Artikel 5 – Annulering van een reeds gestarte activiteit c.q. traject
1. Partijen kunnen de natuuractiviteiten schriftelijk mits onderbouwd met een geldige reden opzeggen.
2. Indien de klant/ opdrachtgever de workshop(s) en/of cursus(sen) opzegt wordt er:
• Tot en met 15 dagen voor aanvang van de activiteit(en) 10% van de kosten;
• Vanaf 14 dagen voor aanvang van de activiteit(en) 25% van de kosten;
• Vanaf 7 dagen voor aanvang van de activiteit(en) 50% van de kosten;
• 24 uur voor aanvang van de activiteit(en) 100% van de kosten;
in rekening gebracht.
3. Indien voor aanvang van de activiteit wegens onvoorziene omstandigheden de overeenkomst door RNA geannuleerd wordt, wordt de aanbetaling terugbetaald aan de klant/ opdrachtgever.
4. Wanneer de samenwerkingsovereenkomst tussentijds wordt opgezegd door de klant, heeft RNA recht op compensatie voor gederfde inkomsten, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan RNA zijn toe te rekenen. Klant is gehouden tot betaling van de kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan klant.
5. Als de samenwerkingsovereenkomst tussentijds wordt opgezegd door RNA, zal deze in overleg met de klant zorg dragen voor een overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden door derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de klant toerekenbaar zijn.
6. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor RNA extra kosten met zich meebrengt, worden deze doorberekend aan de klant/ opdrachtgever.

Artikel 6 – Betalingen
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door RNA aan te geven wijze en zoals vermeld op de factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de rekeningen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien de klant/ opdrachtgever schriftelijk bevestigd akkoord te gaan met de offerte dient 30% van het totale bedrag binnen 48 uur als aanbetaling gestort te worden op het door RNA verstrekte rekeningnummer om de overeenkomst definitief tot stand te laten komen. Het resterende bedrag wordt door de klant/ opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden op het door RNA verstrekte bankrekeningnummer gestort.
3. Voor cursussen en workshops geldt dat uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de cursus of workshop 50% van de op de factuur vermelde kosten zijn betaald. De inschrijving is pas definitief indien de aanbetaling staat op het door RNA verstrekte bankrekeningnummer. 24 uur voor aanvang van de workshop of cursus dient het resterende bedrag op de rekening van RNA te staan.
4. Indien de opdrachtgever in termijnen wenst te betalen dient hij dit minimaal 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst aan RNA te verzoeken. RNA behoudt zich het recht voor op deze grond de overeenkomst te annuleren.
5. Een overeengekomen betalingsregeling tussen klant en RNA ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting. Het volledige verschuldigde bedrag dient uiterlijk op de uiterste datum, zoals is overeengekomen in de betalingsregeling, gestort te zijn op de bankrekening van RNA. De betalingsregeling wordt schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7 – Incassokosten
Indien de klant/ opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, is opdrachtgever na het sturen van een herinnering van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is opdrachtgever de wettelijk rente verschuldigd over het uitstaande bedrag aan RNA. Alle kosten van invordering en incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Opschorting en/of ontbinding van samenwerking
1. RNA is bevoegd om nakoming van de in gezamenlijk afgesproken verplichtingen op te schorten of de samenwerkingsovereenkomst te ontbinden, indien:
a. De klant de verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. Na het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst ter kennis komt dat door omstandigheden met goede reden te vrezen valt dat de klant de verplichtingen niet zal of kan nakomen. In het geval er een goede reden bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de samenwerking zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming deze rechtvaardigt.
c. De klant de afgesproken aanbetaling niet heeft voldaan.
d. De klant het resterende bedrag van de factuur na het sturen van de herinnering niet heeft betaald.
2. RNA kan de samenwerkingsovereenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de samenwerkingsovereenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
3. Indien de samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RNA op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien RNA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt RNA zijn aanspraken uit de wet en de samenwerkingsovereenkomst.
4. RNA behoudt steeds het recht schadevergoedingen te vorderen op de klant.

Artikel 9 – Uitzonderingen bij overmacht
1. Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar elkaar, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen inhoud die voor hun rekening komt.
2. Onder deze uitzondering bij overmacht wordt in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet – voorzien, waarop RNA of de klant geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RNA of de klant niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (zeggen: 2) maanden is iedere direct betrokken partij gerechtigd de samenwerkingsovereenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover RNA ten tijde van het intreden van de overmacht situatie inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen waaruit profijt voor de klant is toe te wijzen, is RNA gerechtigd om het reeds nagekomen (ook wel resultaat te noemen) als zodanig apart als factuur te declareren. De klant is daarbij gehouden deze declaratie als ware het een afzonderlijke overeenkomst te voldoen.

Artikel 10 – Eigendomsrecht op benodigde uitgeleende werkmaterialen
1. De door RNA aan de klant verstrekte zaken, zoals; onderzoeksmateriaal, boeken en of overige zaken, blijven ten alle tijden eigendom van RNA en zullen uiterlijk bij beëindiging van de natuuractiviteit aan RNA geretourneerd dienen te worden. Tenzij anders duidelijk en gezamenlijk schriftelijk overeengekomen is vastgelegd.
2. De klant doet zijn uiterste best zorgvuldig om te gaan met de aan hem/ haar verstrekte materialen. Schade, buiten de normale gebruiksschade, ontstaan aan de materialen tijdens de uitleenperiode aan de klant, worden bij de klant in rekening gebracht.
3. Indien de klant, om welke reden dan ook, alsnog in gebreke blijft met de onder punt 1 genoemde verplichting, heeft RNA het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, bij de klant als nog in rekening te brengen.

Artikel 11 – Geschillen, toepasselijk recht
1. De rechter in de vestigingsplaats van de klant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter hiertoe bevoegd is. Niettemin heeft de klant het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Echter beide partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Op elke samenwerkingsovereenkomst tussen RNA en de klant als opdrachtgever is het Nederlands recht hierbij ten alle tijden van toepassing.