Algemene voorwaarden Rozenrood NatuurActiviteiten

Artikel 1 – Algemene geldende voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Rozenrood NatuurActiviteiten hieronder nader te noemen RNA en de klant. D.w.z. via mondeling- multimediaal- en schriftelijk contact.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel in goed overleg besproken en in overeenstemming zijn besloten naar volledige tevredenheid van alle betrokken partijen.
Artikel 2 – Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst
 1. RNA zal de samenwerkingsovereenkomst naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de klant uitvoeren. Professioneel, discreet en met een houding die in alle redelijkheid hierbij verwacht mag worden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en voldoening van de gevonden (hulp)vraag dit vereist, kan RNA  doorverwijzen naar professionele derden. Bij de klant van RNA worden dan alleen de bij RNA gemaakte kosten tot aan verwijzing in rekening gebracht.
 3. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RNA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de natuuractiviteit, tijdig aan RNA verstrekt. Indien de klant voor de uitvoering van de natuuractiviteit benodigde gegevens niet tijdig aan RNA verstrekt heeft deze het recht de uitvoering van de natuuractiviteit op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan klant in rekening te brengen.
 4. RNA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door klant  verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor RNA kenbaar behoorde te zijn.
 5. RNA is verplicht krachtens de wet discreet met de door de klant verstrekte (privé) gegevens, en informatie die de privésituatie omschrijft, om te gaan en deze niet te delen met derden. Hierop zijn geen uitzonderingen tenzij met nadrukkelijke toestemming van de klant of wanneer dit de bevordering van de in de samenwerkingsovereenkomst gestelde natuuractiviteit vereist.
Artikel 3 – Annulering van een reeds gestarte activiteit c.q. traject
 1. Beide partijen kunnen de natuuractiviteit ten allen tijde schriftelijk opzeggen mits onderbouwd met een geldig te omschrijven reden.
 2. Indien de samenwerkingsovereenkomst tussentijds wordt opgezegd door de klant, heeft RNA recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan RNA zijn toe te rekenen. Voorts is klant dan gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan klant.
Indien de samenwerkingsovereenkomst tussentijds wordt opgezegd door RNA, zal deze in overleg met de klant zorg dragen voor een overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de klant toerekenbaar zijn.
 1. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de RNA extra kosten met zich meebrengen, worden deze aan de klant in rekening gebracht.
Artikel 4 – Betalingen
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door RNA aan te geven wijze en zoals vermeld op de gestuurde factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de rekeningen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. In het geval van eventuele betalingsproblemen dient de klant dit ruim vooraf aan te geven om een passende afspraak met RNA overeen te komen of om te besluiten de natuuractiviteiten geen doorgang te laten geven.
 3. Indien de klant geen vooraf ingediende melding van betalingsproblemen heeft ingediend dan wel aangekondigd kan geen aanspraak gemaakt worden op een latere betaling en zal het openstaande bedrag gewoon voldaan moeten worden binnen de aangegeven betalingstermijn. Indien de cliënt in gebreke blijft van de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim.
 4. Indien de klant aangeeft wel tot de natuuractiviteit over te willen gaan of deze reeds gestart is zijn hier de normaal bijbehorende kosten aan verbonden zoals vermeld op de website van RNA. Of wanneer de kosten vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Wanneer de klant overgegaan is tot een activiteit a.g.v. een gezamenlijk overeengekomen betalingsregeling van een betaling in termijnen. Is deze verplicht het volledige bedrag van de gemaakte kosten binnen de afgesproken uitgestelde datum te voldoen en altijd zonder uitzondering uiterlijk binnen 10 maanden na de afspraak datum.
Artikel 5 – Incassokosten
 1. Indien de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar/zijn verplichtingen is, dan komen alle redelijke kosten van RNA ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 2. Indien RNA hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant. De klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 4. In navolg van het professioneel handelen van RNA waartoe deze verplicht is, is deze niet behouden verantwoording af te leggen aan de klant over de eventuele gemaakte benodigde extra kosten naar redelijkheid.
Artikel 6 – Opschorting en/of ontbinding van samenwerking
 1. a) RNA is bevoegd om nakoming van de in gezamenlijk afgesproken verplichtingen op te schorten of de samenwerkingsovereenkomst te ontbinden, indien:
1) De klant de verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst niet of niet volledig nakomt. 2) Na het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst ter kennis komt dat door omstandigheden er goede grond wordt geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal of kan nakomen. In het geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de samenwerking zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming deze rechtvaardigt. 3)     De klant bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. b) Voorts is RNA bevoegd de samenwerkingsovereenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de samenwerkingsovereenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de samenwerkingsovereenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RNA op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien RNA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en samenwerkingsovereenkomst.
 3. RNA behoudt steeds het recht schadevergoedingen te vorderen op de klant.
Artikel 7 – Uitzonderingen bij overmacht
 1. Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar elkaar, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen inhoud die voor hun rekening komt.
 2. Onder deze uitzondering bij overmacht wordt in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet – voorzien, waarop RNA of de klant geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RNA of de klant niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (zeggen: 2) maanden is iedere direct betrokken partij gerechtigd de samenwerkingsovereenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover RNA ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen waaruit profeit voor de cliënt is toe te wijzen, is RNA gerechtigd om het reeds nagekomen (ook wel resultaat te noemen) als zodanig apart als factuur te declareren. De klant is daarbij gehouden deze declaratie als ware het een afzonderlijke overeenkomst te voldoen.
Artikel 8 – Eigendomsrecht op benodigde uitgeleende werkmaterialen
 1. Alle eventueel door RNA aan de klantt verstrekte zaken, zoals; onderzoeksmateriaal, speelgoed, boeken en of overige zaken, blijven ten alle tijden eigendom van de RNA en zullen uiterlijk bij beëindiging van de natuuractiviteit terug gegeven moeten worden. Tenzij anders duidelijk en gezamenlijk overeengekomen naar redelijkheid.
 2. Indien de klant, om welke reden dan ook, alsnog in gebreke blijft met de onder a. genoemde verplichting, heeft RNA het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, bij de klant als nog in rekening te brengen.
Artikel 9 – Geschillen, toepasselijk recht
 1. De rechter in de vestigingsplaats van de klant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter hiertoe bevoegd is. Niettemin heeft de klant het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Echter beide partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke samenwerkingsovereenkomst tussen RNA en de klant als opdrachtgever is het Nederlands recht hierbij ten alle tijden van toepassing.